عناوین سایت
تهیه طرح های مرتعداری

تهیه طرح های مرتعداری

 

1.               عنوان :تهیه طرح های مرتعداری

2.               هدف:اصلاح و احیاءمراتع

3.               دامنه عملکرد:استان گلستان

4.               تعاریف

شرایط کلی

5.مدت زمان انجام کار:10 ماه

6.مراحل و شرح خدمات

1. دریافت درخواست تهیه طرح مرتعداری از دامداران ذیحق که قبلا ممیزی مراتع در مورد آنها صورت گرفته است (فرم الف)

2.شناسایی محدوده مورد نظر بر اساس نقشه های اجرای ماده 2 و ممیزی و تنفیق مرتع, پروانه چراهای صادره , نوع و تعداد دام مجاز و موجود, وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه

- تهیه نقشه موقعیت طرح وسایر نقشه ها اعم از زمینشناسی,خاکشناسی

- برداشت اطلاعات صحرایی اعم از خاک, زمین, مابع آب و....

-آنالیز و اندازه گیری پوشش گیاهی

-برنامه ریزی و مدیریت مرتع و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و با تکیه بر اطلاعات پایه.

- تهیه پیش نویس کتابچه طرح و ارسال به اداره مرتع و مطالعه آن توسط کارشناسان اداره مرتع

-ارسال پیش نویس از اداره مرتع به کمیته فنی جهت تصویب

- مطالعه توسط اعضاء کمیته فنی و تصویب آن پس از بررسی

-  ارسال پیش نویس جهت تایپ و صحافی پس از تصویب طرح در کمیته فنی

3. ارسال کتابجه مصوب و صحافی شده به شهرستان جهت عقد قرار داد واگذاری

4. انعقاد قرار داد واگذاری طرح در دفاتر رسمی (فرم قرار داد پیوست میباشد)

5. اجرای طرح قرار داد بسته شده توسط مجری با نظارت شهرستان

7. مدارک مورد نیاز:

درخواست دامداران جهت تهیه طرح مرتعداری

 نمودار-----------------------------