بازدید : 104 28 تير 1396 8:53 شماره :51313

کارگاه آموزشی امنیتی - حفاظتی درشهرستان رامیان برگزار گردید

به منظور ارتقاءسطح اگاهی نیروهای اداره منابع طبیعی وآبخیزداری یک دوره کارگاه آموزشی یکروزه امنیتی –حفاظتی درمحل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان رامیان برگزار گردید.

این دوره باحضور رئیس محترم اداره حراست اداره کل وکارشناسان اداره مذکور ، و به میزبانی رئیس، معاون وسرجنگلبانهای تابعه حوزه شهرستان ، پرسنل ونیروهای حفاظتی اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان برگزار گردید.در این دوره در آغاز آقای عجم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان ضمن خیر مقدم به حضارسخنان مبسوطی پیرامون موارد حفاظتی بیان نمودند. سپس آقای علیپور رئیس اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با بیان وظیفه حاکمیتی اداره به اهمیت حفظ اطلاعات امنیتی وحراستی ،تعریف شغلهای حساس و طبقه بندی شغلی سخنانی بیان داشتند ، همچنین مواردی رادرخصوص حفظ وحراست ازاماکن واسناد اداری بیان نمودند.این دوره با بیان نقطه نظرات و طرح سوالات شرکت کنندگان و پاسخ رئیس حراست اداره کل به اتمام رسید.
 
 
 ==CEPFG==
 
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :