بازدید : 46 30 شهريور 1396 11:31 شماره :52715

بازدید معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه ترسیب کربن تیل آباد آزادشهر

معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل، مدیر برنامه های توسعه و دستیار نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل و مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به همراه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاون فنی و آبخیزداری گلستان و جمعی از کارشناسان از اقدامات اجرا شده پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی (ترسیب کربن) آزادشهر بازدید کردند.

آن ماری کارلسن در بازدید از اجرای پروژه ترسیب کربن در تیل آباد آزادشهر گفت: اقدامات انجام شده در این پروژه تاثیر گذار بوده است و مشارکت مردم و تشکیل تعاونی هم افزایی بوجود آورده که نشان از موفقیت پروژه در این منطقه دارد.

وی ادامه داد: تخریب منابع طبیعی و جنگل در این پروژه و منطقه متوقف شده است و حس مشارکت پذیری بالای مردم در اجرای پروژه ترسیب کربن اهمیت زیادی دارد.

معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل افزود: ایجاد اشتغال پایدار برای معیشت بهتر مردم باعث شده بسیاری از ساکنین روستاها که به شهر مهاجرت کرده دوباره به روستا برگشته و این تاثیر و نقش مثبت اجرای پروژه در منطقه است.

بازدید از منطقه هدف پروژه ترسیب کربن، بازدید از اراضی کشت گل محمدی در روستای وامنان، بازدید از نمایشگاه زنان جوامع محلی روستاهای هدف پروژه ترسیب کربن و اشتغالزایی ایجاد شده، بازدید از اراضی کشت گیاهان دارویی توسط جوامع محلی، اعطای وام توسط معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل از صندوق خرد اعتباری پروژه به یکی از اعضای جوامع محلی روستاهای هدف و بازدید از تعاونی تشکیل شده در پروژه از دیگر برنامه های بازدید از منطقه بود.