آموزش الکترونیکی
ICDLمهارت اول      - مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

 ICDLمهارت دوم      - آموزش ویندوز ایکس پی

ICDLمهارت سوم    - آموزش ورد

ICDLمهارت چهارم  - آموزش اکسل

ICDLمهارت پنجم   - آموزش اکسس

ICDLمهارت ششم - آموزش پاورپوینت

ICDLمهارت هفتم   - آموزش اینترنت

چاپ | ارسال به ديگران  |